Zasady Zdobywania Sprawności

Zasady Zdobywania Sprawności

1. Sprawności harcerek sa nieodzowną częścią pracy drużyny. Uzupełniają one system stopni harcerskich i jako takie powinny być stosowane indywidualnie, zgodnie z zainteresowaniami harcerki. Zdobyte sprawności mogą stanowić element próby na stopnień w określonych dziedzinach.

2. Zdobycie określonej sprawności oznacza, że zdobywająca harcerka praktycznie wykazała się wiedza i konkretnymi umiejętnościami określonymi przez regulamin, jest biegła w określonej dziedzinie.

3. Dla poziomu każdego stopnia harcerskiego przewidziane są sprawności odpowiedniego stopnia trudności oznaczonego gwiazdkami:

* – sprawności I stopnia – na poziomie ochotniczki
** – sprawności II stopnia – na poziomie tropicielki i starszej ochotniczki
*** – sprawności III stopnia – na poziomie samarytanki i wędrowniczki
M – sprawność mistrzowska – na poziomie wedrowniczki i Harcerki Rzeczypospolitej

4. Na stopień zaliczane są sprawności o stopniu trudności odpowiadającym zdobywanemu stopniowi lub wyższemu.

5. Próba zdobywania sprawności prowadzona jest przez osoby co najmniej w stopniu oodpowiadającym poziomowi sprawności. Może to być drużynowa, instruktorka przez nią wyznaczona lub kapituła stopnia.

6. Podejmując próbe zdobywania sprawności, harcerka zgłasza ten fakt drużynowej, przedstawia plan zdobywania sprawności (100np. karta próby, wpis w notatniku harcerskim) i omawia z drużynową warunki realizacji poszczególnych zadań celem ich harmonijnego powiązania z pracą drużyny i zastępu. W przypadku młodych harcerek w wyborze sprawności i podjęciu próby wskazana jest pomoc zastępowej lub drużynowej.

7. Dopuszczenie harcerki do zdobywania sprawności jest ogłaszane rozkazem.

8. Okres próby trwa w zależności od poziomu trudności do 6 misięcy. W tym czasie harcerka realizuje zaplanowane zadania, zdobywa potrzebną wiedzę i wykazuje praktyczne umiejętności. Drużynowa lub wskazana przez nią osoba zalicza na karcie próby właściwe wykonanie zadania. Z wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zaliczenia zadań, które były wykonane przez harcerkę przed terminem otwarcia próby (100do 40%) o ile były one znane drużynowej i oceniane są przez nią bardzo wysoko.

9. Po stwierdzeniu zaliczenia wszystkich wymagań sprawność zostaje przyznana rozkazem drużynowej lub hufcowej, jeśli drużynowa nie posiada odpowiedniego stopnia.

10. Zdobycie sprawności wpisuje sie do książeczki harcerskiej i do ewidencji harcerki prowadzonej przez drużynową. Opracowane plany zdobywania sprawności przechowuje się w aktach drużyny.

11. Zdobycie sprawności upoważnia harcerkę do noszenia jej odznaki według regulaminu mundurowego.

12.Zdobycie sprawności mistrzowskiej w miare możliwości powinno być powiązane z uzyskaniem uprawnień państwowych.

13.Harcerka, która zdobywa odpowiednią sprawność, zobowiązana jest służyć nabytymi umiejętnościami zawsze, gdy zajdzie tego potrzeba. W przypadku nie przestrzegania powyższego zobowiązania sprawność może zostać odebrana rozkazem druzynowej lub hufcowej po zasięgnięciu opinii rady drużyny.

14.Po odebraniu sprawności wykreśla sie ją w Książeczce Harcerskiej i w ewidencji harcerki, zaś harcerce nie wolno nosić jej odznaki.

15. Powtórne zdobywanie sprawności może nastąpić dopiero po upływie 3 miesięcy.

16. Dopuszczalne jest nowych sprawności, nie objętych niniejszym regulaminem, np. indywidualnych, okolicznościowych, o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

17.Regulaminy sprawności drużyn zatwierdzane i dokumentowane są przez Hufcową, sprawności hufców przez Komendantke Chorągwi; sprawności chorągwi zatwierdza Naczelniczka. Kopie wymagań powinny być przesłane przez osoby zatwierdzające do wiadomości Wydziału Metodycznego Głównej Kwatery.

18. Regulaminy sprawności lokalnych, które środowiska proponują wprowadzić do ogólnopolskiego regulaminu sprawności, powinny być przedstawiane do Głównej Kwatery w celu akceptacji. Sprawność jest wpisywana do ogólnopolskiego regulaminu rozkazem Naczelniczki.

19. Tym samym regułom, co nowe sprawności lokalne proponowane do ogólnopolskiego regulaminu sprawności, podlegają propozycje sprawności okolicznościowych o zasięgu ogólnopolskim.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.