2006.07.03 – Rozkaz o przenieseniu rejestrów przyrzeczeń do drużyn

Związek Harcerstwa Polskiego Świnoujście, dnia 03.07.2006 r.
Komendant Hufca
Ziemi Wolińskiej
im. Marynarki Wojennej RP
w Świnoujściu
Rozkaz L. 6/2006
1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.
1.1.1. W związku ze zmianą polegającą na tym, Ŝe obecnie ksiąŜeczki harcerskie harcerkom
i harcerzom, którzy złoŜyli Przyrzeczenie Harcerskie wydają właściwi druŜynowi
zarządzam co następuje :
– od dnia 01.08.2006 r. wprowadzić w jednostkach statutowych (100druŜynach harcerskich,
starszoharcerskich, wędrowniczych i kręgach) rejestry wydanych ksiąŜeczek
harcerskich;
– w rejestrach ująć dane : imię i nazwisko posiadacza ksiąŜeczki, data i miejsce złoŜenia
Przyrzeczenia, stopień, imię i nazwisko instruktora odbierającego Przyrzeczenie,
numer wydanej ksiąŜeczki
– zarządzam numerację ksiąŜeczek w następujący sposób :
np. 01/19/2006
gdzie : 01 – numer kolejny ksiąŜeczki
19 – numer druŜyny
2006 – rok wydania ksiąŜeczki
3. DruŜyny
3.3. Zwolnienia i mianowania druŜynowych
3.3.1. Z dniem 17.06.2006 r. zwalniam druhnę pwd. Aleksandrę KADIS z funkcji druŜynowej
4 GZ „Morskie Ludki”. Serdecznie druhnie dziękuję za wzorową instruktorską
słuŜbę i Ŝyczę powodzenia w dalszej pracy wychowawczej.
3.3.2. Z dniem 17.06.2006 r. mianuję druhnę sam. Izabelę SKWARCZYŃSKĄ druŜynową
4 GZ „Morskie Ludki”. Jednocześnie wyznaczam druhnę pwd. Aleksandrę Kadis
na funkcję opiekuna.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Marka NIEWIAROWSKIEGO komendantem obozu i kolonii zuchowej
hufca w Janowie k. Częstochowy organizowanego w dniach 01-21.08.2006 r.
CZUWAJ !
hm. Marek Niewiarowski

Visits: 6

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.