Nazwa Szczepu – “Słowianie” oznacza – Językoznawca, profesor Wiesław Boryś z Instytutu Slawistyki PAN wywodzi prasłowiańskie i ogólnosłowiańskie od prasłowiańskiego svobъ (← *su̯o-bho ← *su̯os „własny”) w znaczeniu „należący do swego plemienia, mieszkający na własnej ziemi, będący u siebie”. Słowianie oznaczało „stan znajdującego się w swoim plemieniu (Polaków), na swojej ziemi (Polsce), wśród swoich (Rodziną lub z tym których za swoich uważa), bycie swobodnym (niezależnym), wiernym wierze ojców (wiara ojców to chrześcijaństwo)”.

Visits: 210

Facebook Comments