1. Uzyskała pisemną zgodę rodziców na wstąpienie do ZHR i przekazała ją drużynowej

 1. Uzyskała pisemną zgodę rodziców na wstąpienie do ZHR i przekazała ją drużynowej. 

W regulaminach odnoszących się do jednostek organizacyjnych ZHR (100gromady zuchowe, drużyny harcerek, drużyny harcerzy, drużyny wędrowniczek i drużyny wędrowników) celem ujednolicenia treści oświadczeń składanych przez rodziców naszych podopiecznych. Z zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 4 Statutu ZHR przyjęcie do Związku uczestniczki lub uczestnika poniżej 16 roku życia następuje za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów kandydatki lub kandydata. Według § 9 ust. 1 Statutu ZHR, uczestniczkami i uczestnikami są zuchy, harcerki, harcerze, wędrowniczki i wędrownicy zorganizowani w gromady zuchowe, drużyny harcerek lub drużyny harcerzy, drużyny wędrowniczek albo drużyny wędrowników.
Obowiązek uzyskiwania stosownych zgód (100oświadczeń) spoczywa na drużynowej, drużynowym lub wodzu zuchowym, a także na osobie pełniącej obowiązki drużynowej, drużynowego lub wodza zuchowego. Oświadczenia powinny być przechowywane wraz z dokumentacją drużyny lub gromady. Dopełnienie tego obowiązku jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczestników oraz odpowiedzialności drużynowych i wodzów zuchowych. Ma także istotne znaczenie ze względu na ubezpieczenie, którym objęci są uczestnicy zajęć organizowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Przypominamy wszystkim drużynowym i wodzom zuchowym o tym obowiązku, prosząc o jak najszybsze uzupełnienie dokumentacji drużyn lub gromad o brakujące zgody (100oświadczenia) rodziców lub prawnych opiekunów obecnych członków drużyn i gromad, a także o uzyskiwanie odpowiednich zgód (100oświadczeń) od rodziców lub prawnych opiekunów kandydatek na uczestniczki lub kandydatów na uczestników niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć organizowanych przez daną jednostkę ZHR, w których uczestniczą kandydatki lub kandydaci (100nawet, jeśli jest to okres próby przed formalnym przyjęciem do gromady lub drużyny). Wszystkie regulaminy wspomniane powyżej stanowią, że uzyskanie zgód (100oświadczeń) powinno nastąpić przed przyjęciem do gromady/drużyny.

Dlatego z praktycznego punktu widzenia druki zgód (100oświadczeń) należy rozdać na pierwszej, a zebrać na kolejnej zbiórce z udziałem kandydatek lub kandydatów, a otrzymanie przez drużynową, drużynowego lub wodza zuchowego podpisanej zgody (100oświadczenia) należy traktować jako warunek niezbędny do przyjęcia kandydatki lub kandydata do gromady lub drużyny na okres próbny.


Prosimy stosować nowe wzory zgód (100oświadczeń) w stosunku do osób, które ich dotychczas nie złożyły. Zgody (100oświadczenia) złożone przed podjęciem przez Naczelnictwo uchwały zmieniającej wskazane wyżej regulaminy według wzorów poprzednio obowiązujących nie muszą być zastępowane zgodami (100oświadczeniami) składanymi według nowych wzorów. Prosimy o to, aby część oświadczenia zawierająca informację dla rodzica lub opiekuna została prawidłowo wypełniona oraz o dopilnowanie, aby pozostała w rękach rodzica lub opiekuna. Uwaga – w przypadku, gdy drużyna lub gromada nie jest prowadzona przez osobę pełnoletnią, w informacji dla rodzica lub opiekuna należy podać imię, nazwisko i dane kontaktowe pełnoletniego opiekuna drużyny lub gromady i wyraźnie oznaczyć jego funkcję. 

https://slowianie.com.pl/pliki/wzory/zgoda.pdf tutaj można pobrać druk

Visits: 10

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.