Skautowy Świat-Organizacje

 WOSM Światowa Organizacja Ruchu Skautowego(100World Organization of the Scout Movement)– jest największą międzynarodową organizacja skautową. Powstała w 1922 roku ciesząc się akceptacją twórcy skautingu generała Roberta Baden-Powella. W gronie członków założycieli znajdował się także Związek Harcerstwa Polskiego. 


Obecnie WOSM zrzesza ponad 16 milionów skautek i skautów na całym świecie. WOSM jest organizacją uznaną i szanowaną przez organizacje międzynarodowe, blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, Radą Europy i innymi. 

Członkostwo WOSM jest otwarte dla wszystkich narodowych organizacji skautowych, które spełniają wymogi członkostwa Wymogi te to między innymi: posiadanie osobowości prawnej i statutu zatwierdzonego przez Komitet Światowy, niezależność, apolityczność, dobrowolny charakter organizacji, przyjęcie celów, zasad i metody skautowej, otwartość na wszystkich akceptujących te zasady. 
Z każdego kraju może zostać przyjęta tylko jedna organizacja skautowa bądź federacja organizacji.
i
WAGGGS Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (100World Association of Girl Guides and Girl Scouts) –

 stowarzyszenie założone w 1928 roku, skupiające żeńskie organizacje skautowe z całego świata. Obecnie liczy ponad 8 milionów członkiń w ponad 144 krajach.

Ruch Przewodniczek i Skautek jest:
 

Dla dziewcząt i młodych kobiet 

Ruch Przewodniczek i Skautek jest otwarty dla wszystkich dziewcząt i młodych kobiet bez względu na wyznanie, rasę, narodowość i wszelkie inne uwarunkowania. 

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek jest przekonane, że wychowanie dziewcząt, tak jak wychowanie chłopców, zawiera „przygotowanie do partnerstwa”. Młodzi mężczyźni i młode kobiety mogą się uczyć dostrzegania wzajemnych podobieństw i różnic oraz szacunku do siebie nawzajem jako jednostek. 

Każda Organizacja Członkowska WAGGGS sama wybiera jak najlepiej może to propagować, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i potrzeby młodych ludzi. Niektóre decydują się pracować jedynie z dziewczętami, aby przełamać stereotypy, i aby dać dziewczętom i młodym kobietom pewność siebie, by mogły zająć swoje miejsce w społeczeństwie. Inne preferują pracę w grupach koedukacyjnych, aby umożliwić młodym kobietom i młodym mężczyznom doświadczanie partnerstwa w drużynach. Niektóre Organizacje wybierają rozwiązanie pośrednie decydując się na podejście koedukacyjne lub rozdzielne w zależności od wieku i preferencji młodych ludzi. Niezależnie od tego, które rozwiązanie zostaje wybrane, zawsze służy ono realizacji misji WAGGGS, aby stworzyć dziewczętom i młodym kobietom warunki do pełnego rozwijania swoich możliwości i umiejętności jako odpowiedzialnych obywatelek świata. 

Oparte na wartościach 

Ruch Przewodniczek i Skautek jest oparty na trwałym systemie wartości, które znajdują swoje odzwierciedlenie w Prawie i Przyrzeczeniu. Każda przewodniczka i skautka obiecuje sobie i innym być coraz lepszą i poprzez to działanie rozwijania swoje możliwości i umiejętności jako odpowiedzialna obywatelka świata. 

Oparte na wolontariacie 

Organizacja opiera się na pracy ponad 100.000 wolontariuszy na całym świecie, aby wdrażać ciekawe programy dla przewodniczek i skautek, i aby zapewniać dziewczętom i młodym kobietom wsparcie i przywództwo. Komitet Światowy jest złożony z wolontariuszek z całego świata i zarządza Światowym Stowarzyszeniem Przewodniczek i Skautek 

Międzynarodowe 

W 144 krajach jest ponad 10 milionów przewodniczek i skautek. Przewodniczki i skautki z całego świata mogą się spotykać w czasie międzynarodowych przedsięwzięć w jednym z czterech Światowych Ośrodków. Światowe Stowarzyszenie stwarza także wiele możliwości, aby wziąć udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez ONZ i inne organizacje pozarządowe.  

 

 ICCG (100International Catholic Conference of Guiding)  Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego, istnieje od 1965 roku.  
Międzynarodowe spotkania katolickich instruktorek skautowych były organizowane od roku 1948 roku. W 1953 powstał Sekretariat, którego zadaniem było zapewnienie zainteresowanym organizacjom kontaktów i wymiany w okresie pomiędzy konferencjami. W roku 1977 podczas konferencji ICCG w Rzymie przyjęto dokument pod nazwą Karta Katolickich Skautek, który określa zasady działania ICCG. 

Pełnoprawnymi członkami ICCG mogą być jedynie organizacje skautowe zrzeszone w WAGGGS czyli w Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek. Do ICCG należą zarówno organizacje katolickie, np. Guides Catholiques de BelgiqueCatholic Guides of IrelandAssociazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, jak i inne, posiadające w swoich szeregach katolików, m.in. Węgierski Związek Przewodniczek, czeski Junák, ZHP. 

ICCS Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu to:

Miejsce spotkań. Przede wszystkim zapewnia możliwość spotkań swoich członków jako przyjaciół. Dla instruktorów skautów katolickich i władz, które zajmują się działalnością edukacyjną z punktu widzenia wiary katolickiej, jest miejscem wymiany doświadczeń. Jest także przeżyciem duchowym we wspólnotowym znaczeniu tego pojęcia. 

Kształcenie i informowanie. ICCS zapewnia kształcenie i przepływ informacji poprzez warsztaty i seminaria, publikacje i dokumenty dotyczące duchowego wymiaru edukacji skautowej, skautowej metody edukacyjnej i edukacji w wierze, 
ustanawiając odpowiednie relacje miedzy członkostwem w Kościele i członkostwem w Ruchu Skautowym i dialogu z innymi wyznaniami w Skautingu. 

Organizacja reprezentatywna. ICCS jest także reprezentatywną organizacją łączącą w sobie działalność Kościoła Katolickiego i Ruchu Skautowego. Wymaga to od Konferencji nawiązywania kontaktów z różnorodnymi narodowymi i międzynarodowymi instytucjami. ICCS jest często proszone o rady w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach, gdy na przykład organizacje nie przestrzegają swoich praw i obowiązków wobec Ruchu lub Kościoła na poziomie państwowym. 

ICCS nie jest władne brać udziału w procesie decyzyjnym lub zajmować żadnego stanowiska w stosunku do Związków, ale wspomaga je w tworzeniu programów edukacji w wierze i szacunku dla innych religijnych poglądów i praktyk. 

Celem ICCS, jak stanowi Artykuł 1 jej Statutu, jest przyczynianie się do 
kompletnej edukacji młodych ludzi poprzez Ruch Skautowy z punktu widzenia wiary katolickiej; współpraca przy tworzeniu duchowego wymiaru Ruchu Skautowego zgodnie z jednością i różnorodnością Światowego Ruchu Skautowego; zapewnianie, że skauci katoliccy są aktywni w Kościele i gwarantowanie komunikacji między Kościołem Katolickim a Światowym Ruchem Skautowym. 

DESMOS Międzynarodowe Porozumienie Skautów Prawosławnych to platforma współpracy narodowych organizacji skautowych, które w swoich szeregach skupiają skautów wyznania prawosławnego. DESMOS powstało w roku 1996 w Oslo. Wśród organizacji założycielskich znajdował się Związek Harcerstwa Polskiego. DESMOS jest luźną formą współpracy i ma statut konsultacyjny przy WOSM. 
 

Do celów DESMOS zaliczono:

  • rozwój i promocja ducha braterstwa i zrozumienia wśród skautów Wiary Prawosławnej; 
  • promocja ciepłych stosunków i współpracy pomiędzy Skautingiem a oficjalnymi Prawosławnymi Kościołami lokalnymi; 
  • rozwój programu wychowawczego, który powinien uwydatniać duchowy wymiar osobowości młodych Prawosławnych, w zgodzie z celami, głównymi zasadami i metodą Ruchu Skautowego; 
  • wprowadzenie Skautingu do państw lub regionów, w których istnieje Kościół Prawosławny; 
  • rozwijanie współpracy między członkami DESMOS; 
  • promocja Skautingu wśród Prawosławnych dziewcząt i chłopców. 

(100na podstawie II Artykułu Statutu Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych) 

Najwyższym organem Porozumienia jest Konferencja, w której uczestniczyć mogą przedstawiciele narodowych organizacji skautowych, będących członkami DESMOS. Do tej pory odbyły się trzy konferencje DESMOS: 

1997 1. Konferencja w Atenach (100Grecja) 

1999 2. Konferencja w Durbanie (100RPA) 

2002 3. Konferencja w Salonikach (100Grecja) 

Związek Harcerstwa Polskiego do Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych wstąpił w dniu 7 czerwca 1997 roku w trakcie konferencji założycielskiej w Atenach. Od tego czasu ZHP uczestniczył we wszystkich Konferencjach Porozumienia. 

 

Views: 877

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.